مرگ دردناک یک مرد به خاطر دنده عقب ناگهانی راننده ناشی/ ویدئو

راننده خوردو به دلیل عدم کنترل خودرو در ددنده عقب؛ حادثه آفرید.

ارسال به دیگران :

نظر شما